Sirkülerler

2021/45 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu’nu Genel Tebliği ile Düzenlenen Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüğünde Son Tarih 31.08.2021 (20.08.2021)

2021/44 7319 Sayılı Kanun ile Düzenlenen Yeni İstihdam Teşviki (26.07.2021)

2021/43 Mali Tatil Uygulaması (08.07.2021)

2021/42 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı (18.06.2021)

2021/41 E-Fatura Uygulaması İptal, İhbar ve İtiraz Bildirimi (18.06.2021)

2021/40 Ar-Ge İndirimi Müessesesinde Yeniden Değerleme Uygulaması (17.06.2021)

2021/39 Cari Hesap Sözleşmesinin Muhasebedeki Yeri (16.06.2021)

2021/38 Ücretlerde Muaflık ve İstisnalar (16.06.2021)

2021/37 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı (09.06.2021)

2021/36 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı (03.06.2021)

2021/35 500 Milyon TL Üstü Ciroya Sahip Şirketlerin Kredi Kullanabilmesi İçin Derecelendirme Notu Alması Zorunluluğu 31.12.2021 Tarihine Ertelendi (28.05.2021)

2021/34 E-Devlet İşyeri NACE Kodu Değişikliği Talep Ekranı (27.05.2021)

2021/33 Telif Kazançları İstisnası (25.05.2021)

2021/32 Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurul Esas ve Usulleri (21.05.2021)

2021/31 Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantı Usulleri (10.05.2021)

2021/30 Amortisman Uygulamalarında Vergisel Yönden Özellikli Konular (10.05.2021)

2021/29 Ramazan Ayında Dağıtılan Yardım Paketlerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi (07.05.2021)

2021/28 Covid-19’dan Etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı (06.05.2021)

2021/27 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı (30.04.2021)

2021/26 Uluslararası İhalelerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması İçin İhaleye Yabancı Firmalar Tarafından Teklif Verilme Şartı İptal Edilmiştir (29.04.2021)

2021/25 Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5’lik Vergi İndirimi (26.04.2021)

2021/24 5510 Sayılı Kanun Gereği İşveren Sigorta Primlerine %5’lik Hazine Katkısının Muhasebeleştirilmesi (22.04.2021)

2021/23 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı (22.04.2021)

2021/22 Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu (16.04.2021)

2021/21 Mali Mühür ve E-İmza Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir? (13.04.2021)

2021/20 İşten Ayrılış Kodlarında Değişiklikler Yapılmıştır (10.04.2021)

2021/19 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı (09.04.2021)

2021/18 Reeskont Uygulaması ve Örnek Muhasebe Kayıtları (17.03.2021)

2021/17 Şüpheli Ticari Alacaklar ve Örnek Muhasebe Kayıtları (17.03.2021)

2021/16 2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı (11.03.2021)

2021/15 Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı (10.03.2021)

2021/14 Değersiz Alacaklar, Özellikli Durumlar ve Muhasebe Kaydı (26.02.2021)

2021/13 Yenileme Fonu, Özellikli Durumlar ve Muhasebe Kaydı (26.02.2021)

2021/12 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı (16.02.2021)

2021/11 30.06.2021 Tarihine Kadar Geçerli Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırahta Gelir Vergisinden İstisna Tutarlar (08.02.2021)

2021/9 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Değişiklikler (05.02.2021)

2021/8 Covid-19 Kapsamında Faaliyetleri Tamamen Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesine İlişkin 524 Sıra No.lu VUK Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı (25.01.2021)

2021/7 Form BA/BS Uygulamasında Değişiklik Yapan 523 Sıra No.lu VUK Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı (25.01.2021)

2021/6 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı (18.01.2021)

2021/5 Hazine Tarafından İşverenlere Sağlanan SGK Prim Desteği ve Muhasebe Kaydı (15.01.2021)

2021/4 2021 Yılı Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (15.01.2021)

2021/3 Kredi Kartı ile Yapılan Tahsilatlarda Başkasının Kredi Kartı ile Yapılan Ödemelerle İlgili Özellik Arz Eden Hususlar (11.01.2021)

2021/2 7262 Sayılı Kanun ile Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine Elektronik Ortamda Tutulma Zorunluluğu Getirildi (08.01.2021)

2021/1 2021 Yılı Güncel Oranlar ve Hadler (06.01.2021)

2020/56 Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süre Uzatımları ve Bazı Vergi Oranlarında Yapılan Düzenlemeler (23.12.2020)

2020/55 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Yapılan Düzenlemeler (30.11.2020)

2020/54 İşyerinde Stajyer Çalıştırma Zorunluluğu (22.10.2020)

2020/53 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu (20.10.2020)

2020/52 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (12.10.2020)

2020/51 Öğrencilere Verilen Bursların Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi (05.10.2020)

2020/50 Toplam Kredisi 500 Milyon TL’yi Aşan Şirketlerin Kredi Derecelendirme Notu Alma Zorunluluğu (15.09.2020)

2020/49 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti (08.09.2020)

2020/48 İhracat Gelirlerinin Beyan Edileceği Dönem (05.09.2020)

2020/47 KDV ve ÖTV Oranlarında Yapılan Değişiklik ile Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Güncel Düzenlemeler (31.08.2020)

2020/46 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Son Tarih 26.08.2020 (10.08.2020)

2020/45 Fesih Yasağı, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Hususlarında Önemli Düzenlemelerin Yer Aldığı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı (29.07.2020)

2020/44 Motorlu Taşıtların Satış Bedelinin Tespitinde Motorlu Taşıtın Kasko Değerini Mi Dikkate Almak Gerekir? (16.07.2020)

2020/43 İkinci El Araç Alım Satımında KDV (16.07.2020)

2020/42 4857 Sayılı Kanun’a Göre Ücretli İzinler (19.06.2020)

2020/41 Hizmet Erbabına Yapılan Yol Masraflarının Vergisel Boyutu (19.06.2020)

2020/40 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin Kobi Destekleme Çağrısı (12.06.2020)

2020/39 Dijital Pazara Girişte Devlet Destekleri (08.06.2020)

2020/38 Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin %5’lik Vergi İndirimi (05.06.2020)

2020/37 Mal ve/veya Hizmet Alımı (BA) & Mal ve/veya Hizmet Satışı (BS) Formu (05.06.2020)

2020/36 Nakit Sermaye Artırımında İndirim Uygulaması (05.06.2020)

2020/35 Binek Oto Gider Kısıtlamasına İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı (30.05.2020)

2020/34 Elektronik Muhasebe Fişleri Zorunlulukları ve İşleyişi (28.05.2020)

2020/33 Personele Yapılan Ödemelerin Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Primi (SGP) Boyutu ile Değerlendirilmesi (23.05.2020)

2020/32 Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımı Kısıtlamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı (22.05.2020)

2020/31 Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulamaları (18.05.2020)

2020/30 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (16.05.2020)

2020/29 Ramazan Ayında Dağıtılan Yardım Paketlerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi (12.05.2020)

2020/28 Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Gerçekleşen Ödeme Raporu Sorgulama Ekranı Açıldı (08.05.2020)

2020/27 KDV İadelerinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı (08.05.2020)

2020/26 OGS ve HGS Giderlerinin Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi (24.04.2020)

2020/25 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı (17.04.2020)

2020/24 Ödenmeyen SGK Primleri Gider Yazılabilir Mi? (08.04.2020)

2020/23 Cumhurbaşkanlığınca Başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası” nın Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi (07.04.2020)

2020/22 Ticari Araç Satışı Durduruldu (Mu?) (07.04.2020)

2020/21 Çek Ödemeleri Konusunda Corona Virüsle Mücadele Kapsamında Güncel Düzenlemeler (06.04.2020)

2020/20 Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) Gönderilen Duyuruya Konu Genel Kurul Toplantılarındaki Nakit Kâr Payı Dağıtımına Sınırlama Düzenlemesi (03.04.2020)

2020/19 SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesine Yönelik Genel Yazı Yayımlandı (03.04.2020)

2020/18 Corona Virüs (COVID-19) Salgını Kapsamında Ekonomiye İlişkin Düzenlemeleri De İçeren 7226 Sayılı Kanun 26.03.2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir (26.03.2020)

2020/17 Corona Virüs (Covid-19) Nedeniyle İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir (24.03.2020)

2020/16 Corona Virüs (COVID-19) Sebebiyle İş İlişkilerinde İşverenlerin Alabileceği Önlemler Nelerdir? (21.03.2020)

2020/15 İlave 6 Puanlık SGK Primi İşveren Teşvikinin Süresi Uzatıldı (16.03.2020)

2020/14 Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Hakkında 2187 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı (16.03.2020)

2020/13 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 2182 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı (14.03.2020)

2020/12 7194 Sayılı Kanun Kapsamında Ücret Gelirlerinin Beyanı (14.03.2020)

2020/11 Vergi İhtilaflarında Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesi (13.03.2020)

2020/10 İhracatta Götürü Gider Uygulaması (13.03.2020)

2020/9 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu (02.03.2020)

2020/8 Finansal Kiralama (Leasing) İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi (24.02.2020)

2020/7 Değerli Konut Vergisi’nde Değişiklik Yapan Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı (22.02.2020)

2020/6 Geri Kazanım Katılım Payı Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı (10.02.2020)

2020/5 2020 Yılı Güncel Oranlar, Hadler ve Diğer Değişiklikler II (15.01.2020)

2020/4 Belirli Mükelleflere Nihai Tüketici Açıklamasıyla e-Arşiv Fatura Düzenleme İmkanı Getirilmiştir (13.01.2020)

2020/3 Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) (11.01.2020)

2020/2 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğu Kaldırıldı (Mı?) (04.01.2020)

2020/1 2020 Yılı Güncel Oranlar, Hadler ve Diğer Değişiklikler I (03.01.2020)

2019/51 E-Belge ve E-Defter Uygulamaları (17.12.2019)

2019/50 Zarar Mahsubu Müessesesi (16.12.2019)

2019/49 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (11.12.2019)

2019/48 Tevkifatlı Düzenlenen Faturaların İadesi (13.11.2019)

2019/47 İhracat Faturalarının Düzenlenme Tarihi (28.10.2019)

2019/46 Şirket Çalışanlarından Araç Kiralanmasının Vergisel Yükümlülükleri ve Muhasebe Kayıtları (03.10.2019)

2019/45 Gecikme Zammı Oranındaki Güncel Değişiklik (02.10.2019)

2019/44 Kıdem Tazminatı Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları (01.10.2019)

2019/43 İzinsiz Yabancı/Suriyeli İşçi Çalıştırılması ve Uygulanacak Cezalar (12.09.2019)

2019/42 Kredi Almak İçin Bağımsız Denetim Yaptırmak Şart Mıdır? (06.09.2019)

2019/41 Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) Verilmesinin Esasları (27.08.2019)

2019/40 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS’e) Kayıt Zorunluluğu (23.08.2019)

2019/39 Vergi Mevzuatı Açısından Gider Pusulası, Tanımı, Kullanım Şartları, Muhasebe Kayıtları (17.08.2019)

2019/38 Birden Fazla İşverenden Ücret Alanların veya Bir Takvim Yılı İçinde Birden Fazla İşyeri Değiştirenlerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu (17.08.2019)

2019/37 Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Yeni Yapılanma (16.08.2019)

2019/36 Fiyat Etiketi Düzenlemesindeki Son Gelişmeler (30.07.2019)

2019/35 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı (19.07.2019)

2019/34 Turizm İşletmelerinden Alınacak Turizm Payı (19.07.2019)

2019/33 Gecikme Zammı Oranındaki Son Değişiklik (29.06.2019)

2019/32 303 No.lu Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabının Kullanım Amacı ve İşleyişi (26.06.2019)

2019/31 SGK Meslek Kodu Bildirimi (24.06.2019)

2019/30 Gerçek Kişilerin Döviz Alımlarına Valör Kısıtı Getirildi (23.05.2019)

2019/29 Kambiyo Muamelelerine Uygulanacak Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) Değişikliği (16.05.2019)

2019/28 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Değişen KDV ve ÖTV Oranları (11.05.2019)

2019/27 Mevduat Faizlerine Uygulanacak Güncel Stopaj Oranları (11.05.2019)

2019/26 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Namıdiğer Poşet Beyannamesi Hakkındaki Düzenlemeler (15.04.2019)

2019/25 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Alt Sınır Uygulaması (10.04.2019)

2019/24 Beyanname Verme Süreleri Kalıcı Olarak Uzatıldı (01.04.2019)

2019/23 Ücret Desteğinin Detayları Belli Oldu (26.03.2019)

2019/22 Vergi İndirimlerinin Süresi Uzatıldı (21.03.2019)

2019/21 Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşviki (14.03.2019)

2019/20 Kur Farklarının KDV’sinde Son Durum (14.03.2019)

2019/19 Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin %5’lik Vergi İndirimi (13.03.2019)

2019/18 1 No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesinde Yapılan Değişikler (13.03.2019)

2019/17 Müteahhitlik İşi, Yapı Müteahhitliği Yapma Şartları, Usul ve Yasal Düzenlemeler (12.03.2019)

2019/16 Temel Fatura Senaryosunda Düzenlenen E-Faturaların İptali ve E-Fatura Hakkında Kısaca Bilgi (11.03.2019)

2019 / 15 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Son Düzenlemeler (06.03.2019)

2019 / 14 2019 Yılı İş Mevzuatı Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezaları (06.03.2019)

2019/13 Taksi Fişlerinin Gider Yazılması ve Katma Değer Vergisi’nin İndirimi Konusu (04.03.2019)

2019 / 12 Yurtdışında Mukim Firmadan (Google, Facebook vb.) Alınan Reklam Hizmeti Ödemelerinde Kurumlar Vergisi Tevkifatı ve KDV Beyannamesi Uygulamaları (28.02.2019)

2019 / 11 İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnasına İlişkin Muhasebe Kayıtları ve Söz Konusu İstisnanın Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi (26.02.2019)

2019 / 10 İhracat Beyannamelerindeki Hatalı Kodlamaya İlişkin Güncel İncelemeler Hakkında Bilgilendirme (25.02.2019)

2019 / 9 Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırahta Gelir Vergisinden İstisna Tutarlar (22.02.2019)

2019 / 8 Bağımsız Denetim Yaptırma Zorunluluğu ve Belirlenen Yeni Hadler (21.02.2019)

2019 / 7 Şirket Ortağının Bağ-Kur ve SSK Kapsamında Sigortalı Sayılmasında Özellikli Hususlar (21.02.2019

2019 / 6 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Son Düzenlemeler (18.02.2019)

2019 / 5 7162 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Son Düzenlemeler (14.02.2019)

2019 / 4 2019 Yılı Güncel Oran ve Rakamları (22.01.2019)

2019 / 3 E-Tebligat Zorunluluğu (16.01.2019)

2019 / 2 Kıdem Tazminatı Tavanı Güncel Rakamı (12.01.2019)

2019 / 1 Boğaz Köprülerinden Geçişlerde İdari Para Cezası İadesi (02.01.2019)

2018 / 25 Kobiler İçin Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi (28.12.2018)

2018 / 24 2019 Yılı Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti (27.12.2018)

2018 / 23 Elektronik Gazete, Dergi ve Kitaplar İçin Yeni KDV Oranı (24.12.2018)

2018 / 22 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi (24.12.2018)

2018 / 21 Sosyal Güvenlik Prim Borcu Tecil ve Taksitlendirmesi (15.12.2018)

2018 / 20 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler (30.11.2018)

2018 / 19 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkındaki Detaylar (27.11.2018)

2018 / 18 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenen Sözleşmelerin 32 Sayılı Karar Uyarınca TL Cinsine Çevrilmesinde Damga Vergisi (24.11.2018)

2018 / 17 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Düzenleme Yasağında Son Değişiklikler (24.11.2018)

2018 / 16 Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu (20.11.2018)

2018 / 15 Belirli Sözleşmelerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Düzenlenme Yasağı (12.10.2018)

2018 / 14 Motorlu Taşıtların ÖTV Matrah Aralığında Değişiklik (26.09.2018)

2018 / 13 Faiz Gelirlerinden Kesilen Vergiler Hakkındaki Değişiklik (11.09.2018)

2018 /12 Gecikme Zammı Oranında Meydana Gelen Değişiklik (05.09.2018)

2018 /11 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Meydana Gelen Değişiklik (İhracat Bedelleri Hakkında) (04.09.2018)

2018 /10 Kâr Yedeklerinin Sermayeye Eklenmesi Kâr Dağıtımı Mıdır? (29.08.2018)

2018 /9 Finansal Kiralama Sözleşmesinin Devri Halinde Vergilendirme Ve Belge Düzeni (28.08.2018)

2018 / 8 Mikro İhracat (14.08.2018)

2018 / 7 Kur Farklarının Kdv’sinde Son Durum (14.08.2018)

2018 / 6 Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüştürülmesi (Nev’i Değişiklik) (26.07.2018)

2018 / 5 Aktifte Yer Alan Taşınmazların 7144 sayılı Kanun Kapsamında Değerlemeye Tabi Tutulması (23.07.2018)

2018 / 4 7103 sayılı Kanun İle Getirilen Sigorta Prim Desteği (12.07.2018)

2018 / 3 Yolcu Beraberi Eşya Kapsamındaki Satışlar (29.05.2018)

2018 / 2 30.04.2018 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetlerine İlişkin İstisna Uygulanması, Konut Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranı İndirimi, İşyeri ve Konut Teslimlerinde Tapu Harcı İndirimi (09.05.2018)

2018 / 1 7103 ve 7104 sayılı Kanunlar Kapsamında Yeni Makina ve Teçhizat Alımlarında İstisna Uygulaması (02/05/2018) 2018 / 11674 sayılı BKK

2018 / 1-EK 7103 ve 7104 sayılı Kanunlar Kapsamında Yeni Makina ve Teçhizat Alımlarında İstisna Uygulaması (02/05/2018) 2018 / 11674 sayılı BKK

Anahtar Kelimeler İlgili Sayfa
·         Amortisman Oranları, Faydalı Bilgiler
·         Amortisman Sınırı, Faydalı Bilgiler
·         Amortisman, Sirkülerler
·         Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler (ATİK), Sirkülerler
·         Ar-Ge Destekleri, Sirkülerler
·         Ar-Ge Merkezi, Sirkülerler
·         Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Arsa Karşılığı İnşaat İşleri, Sunumlar
·         Asgari Geçim İndirimi, Faydalı Bilgiler
·         Asgari Ücret, Faydalı Bilgiler
·         Bağış ve Yardımlar, Makaleler
·         Bağış, Makaleler
·          Konut,  Tabi Olmanın Genel Şartları, Faydalı Bilgiler
·         Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları, Faydalı Bilgiler
·         Beyanname Verme Süreleri, Faydalı Bilgiler
·         Bilgi Toplama Müessesesi, Makaleler
·         Bilgi Toplama, Makaleler
·         Bina İnşaat Maliyet Bedelleri, Faydalı Bilgiler
·         Binek Oto Gider Kısıtlaması, Sirkülerler
·         Çevre Temizlik Vergisi Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Çevre Temizlik Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Damga Vergisi Kesintileri, Faydalı Bilgiler
·         Damga Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Defter Tasdik Zamanı, Faydalı Bilgiler
·         Defter Tutma Hadleri, Faydalı Bilgiler
·         Değer Artış Kazancı İstisna Tutarı, Faydalı Bilgiler
·         Değerli Kağıt Bedelleri, Faydalı Bilgiler
·         Değerli Konut Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Değersiz Alacaklar, Sirkülerler
·         Demirbaş Sınırı, Faydalı Bilgiler
·         Demirbaş ve Amortisman Sınırı, Faydalı Bilgiler
·         Dijital Hizmet Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Dijital Pazar, Sirkülerler
·         Dijital Pazara Giriş, Sirkülerler
·         Dijital Pazara Girişte Devlet Destekleri, Sirkülerler
·         Ek Mali Tablolar, Sirkülerler
·         Elektronik Ortam, Sirkülerler
·         Elektronik Ortamda Beyannamesini Göndermeye Yetkili Olanların Listesi, Faydalı Bilgiler
·         Engellilik İndirimi Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Engellilik İndirimi, Faydalı Bilgiler
·         E-Tebligat, Sirkülerler
·         Faiz Geliri, Sirkülerler
·         Faiz, Sirkülerler
·         Fatura Düzenleme Sınırı, Faydalı Bilgiler
·         Fatura, Faydalı Bilgiler
·         Fesih Yasağı, Sirkülerler
·         Finansal Kiralama (Leasing), Sirkülerler
·         Form BA/BS, Sirkülerler
·         Gecikme Zammı Oranları, Faydalı Bilgiler
·         Gecikme Zammı, Faydalı Bilgiler
·         Geçici Vergi Oranları, Faydalı Bilgiler
·         Geçici Vergi, Faydalı Bilgiler
·         Gelir Vergisi Beyannamesi, Faydalı Bilgiler
·         Gelir Vergisi Tarifesi, Faydalı Bilgiler
·         Gelir Vergisi, Sirkülerler
·         Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, Sirkülerler
·         Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP), Sirkülerler
·         Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi, Sirkülerler
·         Gider Kısıtlaması, Sirkülerler
·         Gider Pusulası, Sirkülerler
·         Güncel Amortisman Oranları, Faydalı Bilgiler
·         Güncel Hadler, Sirkülerler
·         Güncel Oranlar, Sirkülerler
·         Gündelik Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Hadler, Sirkülerler
·         Harcırah, Sirkülerler
·         Huzur Hakkı, Makaleler
·         İade İşlemleri, Tasdik ve Raporlama Hizmetleri
·         İdari Para Cezaları, Sirkülerler
·         İhracat Bedelleri, Sirkülerler
·         İhracat Gelirleri, Sirkülerler
·         İhracat Genelgesi, Sirkülerler
·         İhracatta Götürü Gider, Sirkülerler
·         İşsizlik Sigortası Kanunu, Sirkülerler
·         İşsizlik Sigortası Primi, Sirkülerler
·         İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası, Sirkülerler
·         Kamusal Harcama Politikası, Makaleler
·         Kanun Yolundan Vazgeçme, Sirkülerler
·         Kanunen Kabul Edilmeyen Gider, Sirkülerler
·         Kâr Dağıtımı Kısıtlaması, Sirkülerler
·         Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler, Faydalı Bilgiler
·         Kâr Yedekleri, Sirkülerler
·         Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Faydalı Bilgiler
·         Katma Değer Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Oranları, Faydalı Bilgiler
·         KDV İade, Tasdik ve Raporlama Hizmetleri
·         Kıdem Tazminatı Tavanı, Faydalı Bilgiler
·         Kıdem Tazminatı, Sirkülerler
·         Kısa Çalışma Ödeneği, Sirkülerler
·         KKDF Oranları, Faydalı Bilgiler
·         KOBİ Destekleri, Sirkülerler
·         Konkordato, Haberler
·         Kur Farkı, Sirkülerler
·         Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Faydalı Bilgiler
·         Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) 5/1-(e), İştirak Hissesi, Sirkülerler
·         Kurumlar Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Mali Tablolar, Sirkülerler
·         Mesken Kira Gelirinde İstisna Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Mevduat Faizi, Sirkülerler
·         Mikro İhracat, Sirkülerler
·         Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Motorlu Taşıtlar Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         MTV Tutarları, Sirkülerler
·         Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Faydalı Bilgiler
·         Nakdi Ücret Desteği, Ücret Desteği, Sirkülerler
·         Nakit Sermaye Artırımı İndirimi, Sirkülerler
·         Nev’i Değişiklik, Sirkülerler
·         Onaylanmış Kişi Belgesi, Sirkülerler
·         Onaylanmış Kişi Statüsü, Sirkülerler
·         Onaylanmış Kişi, Sirkülerler
·         Oranlar, Sirkülerler
·         Öğrencilere Verilen Burslar, Sirkülerler
·         Özel Usulsüzlük Cezaları, Sirkülerler
·         Özel Usulsüzlük, Sirkülerler
·         Pay Defteri, Sirkülerler
·         Reeskont Faiz Oranı, Sirkülerler
·         Reeskont, Sirkülerler
·         Serbest Meslek Kazancı, Sirkülerler
·         Sermaye Artırımı, Sirkülerler
·         SGK Taban ve Tavan Sınırı, Faydalı Bilgiler
·         Sigorta Prim Desteği, Sirkülerler
·         Sözleşmelerin Döviz Cinsinden Düzenlenme Yasağı, Sirkülerler
·         Stajyer Çalıştırma Zorunluluğu, Sirkülerler
·         Stand ve Tabela Harcamaları, Makaleler
·         Stopaj / Tevkifat, Sirkülerler
·         Şüpheli Alacaklar, Sirkülerler
·         Tam Tasdik, Tasdik ve Raporlama Hizmetleri
·         Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası, Faydalı Bilgiler
·         Tebligat, Sirkülerler
·         Tecil Faizi Oranları, Sirkülerler
·         Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Sirkülerler
·         Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Sirkülerler
·         Tevkifat, Sirkülerler
·         Tevkifat Oranları, Sirkülerler
·         Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Kıymet ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı, Faydalı Bilgiler
·         Transfer Fiyatlandırması, Sunumlar
·         Turizm Payı, Sirkülerler
·         Usulsüzlük Cezaları, Sirkülerler
·         Usulsüzlük, Sirkülerler
·         Ücretsiz İzin, Sirkülerler
·         Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Oranları, Faydalı Bilgiler
·         Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Faydalı Bilgiler
·         Veraset ve İntikal Vergisi, Faydalı Bilgiler
·         Vergi Beyannamelerinde Uygulanan Damga Vergisi Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Vergi Cezaları, Sirkülerler
·         Vergi İncelemeleri Mükellef Hakları, Sunumlar
·         Vergi İncelemeleri, Sunumlar
·         Vergi İndirimi, İndirimler
·         Vergi İstisnası, İndirimler
·         Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar, Faydalı Bilgiler
·         Vergi Reformları, Makaleler
·         Vergi Türü Kodları, Faydalı Bilgiler
·         Vergi, Sirkülerler
·         Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin %5’lik Vergi İndirimi, Sirkülerler
·         Yardım, Makaleler
·         Yemek Bedeli İstisna Tutarları, Faydalı Bilgiler
·         Yemek Bedeli İstisnası, Faydalı Bilgiler
·         Yeniden Değerleme Oranları, Faydalı Bilgiler
·         Yeniden Değerleme, Faydalı Bilgiler
·         Yenileme Fonu, Sirkülerler
·         Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi, Sirkülerler
·         Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Sirkülerler
·         Yetkilendirilmiş Yükümlü, Sirkülerler
·         Yıllık Faaliyet Raporu, Sirkülerler
·         Yol Masrafı, Sirkülerler
·         Yönetim Kurulu Karar Defteri. Sirkülerler